Begrijpend Lezen – Alle Teksten de Baas en ATDB – Toetsanalyse en Observatie

Trainer: Cindy Cornelisse
Op de Rit Onderwijsondersteuning
Alphen aan den Rijn
KvK 58168680
September 2022 versie 1.4

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes
tussen cursist/aanvrager en  trainer voor de cursussen “Begrijpend Lezen – Alle Teksten de Baas” en “ATDB – Toetsanalyse en Observatie” die door Cindy Cornelisse van Op de Rit Onderwijsondersteuning worden georganiseerd. Cursist/aanvrager gaat bij inschrijving automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien de cursist niet akkoord gaat moet deze dit binnen 7 dagen per e-mail kenbaar maken aan de trainer via cindy@cornelisse.nu. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken als cursist/aanvrager en de trainer dit voor de inschrijving schriftelijk overeen zijn gekomen.

 

2. Inschrijving

Individuele inschrijving voor de cursussen “Begrijpend Lezen – Alle Teksten de Baas” en “ATDB – Toetsanalyse en Observatie”, gebeurt alleen via het (online) inschrijfformulier. Inschrijvingen worden toegekend op volgorde van aanmelding en betaling. Op de Rit Onderwijsondersteuning bevestigt de aanmelding binnen 7 dagen per e-mail. De cursist heeft 14 dagen bedenktermijn na bevestiging van de aanmelding. Tevens wordt het recht  voorbehouden aan beide partijen om binnen 14 dagen na aanmelding zonder opgave van redenen de aanmelding te annuleren. Het betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen na annulering gerestitueerd. Bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers of het niet bereiken van het minimum aantal deelnemers voor de cursus Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas wordt een andere datum aangeboden.

 

3. Betaling

Na ontvangst van de betaling krijgt cursist een factuur per email. Het bewijs van betaling is tevens het bewijs voor deelname aan de cursus. Na betaling ontvangt cursist/aanvrager een bevestiging en uiterlijk een week voor aanvang van de cursus een email met daarin de afgesproken datum, tijden en cursuslocatie of een link van Teams om online te kunnen deelnemen. In overleg is het mogelijk om eerst een factuur te sturen. Het inschrijfformulier is dan bewijs van deelname en na betaling is de aanmelding definitief.

Mocht er voor aanvang van de cursus nog niet betaald zijn, dan heeft Op de Rit het recht om de deelnemer uit te sluiten voor deelname. Na betaling kan de cursist kenbaar maken op welke geplande cursusdatum de cursus gevolgd gaat worden.

 

4. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het invullen van het inschrijfformulier via de website of door het toegestuurde inschrijfformulier. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus. Vroegtijdige beëindiging kan alleen in overleg met degene die de training verzorgt. Verzorger van de trainingen en workshops is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden als er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Wanneer een cursist hinder toebrengt aan trainer of andere cursisten waardoor de training redelijkerwijs wordt bemoeilijkt, kan de cursist door de trainer van de training worden uitgesloten. Hierop is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.

 

5. Cursus

De training wordt verzorgd door Cindy Cornelisse van Op de Rit Onderwijsondersteuning. Deze zal ervoor zorgen dat de training kwaliteit biedt en zal cursisten de mogelijkheid bieden om advies te krijgen tot 6 maanden na de datum van de gevolgde training. De trainer heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van het verzorgen van de cursus, maar neemt geen verantwoordelijkheid voor het toepassen van het geleerde in eigen praktijk of werksituatie van de cursist. Op de Rit Onderwijsondersteuning heeft het recht de cursuslocatie te veranderen binnen een straal van 10 kilometer.  Op de Rit Onderwijsondersteuning zal dit tijdig communiceren naar de cursisten. Indien de cursus op een andere locatie wordt gegeven dan in Alphen aan den Rijn, wordt in overleg met de opdrachtgever de locatie georganiseerd. De kosten van de locatie (zaalhuur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training) zijn voor rekening van Op de Rit Onderwijsondersteuning. De reiskosten bedragen 30 cent per kilometer en zullen worden doorberekend in de cursusprijs.

 

6. Vooropleiding

Het niveau van de training is HBO, en kan eventueel met enige aanvullende zelfstudie ook gevolgd worden door deelnemers met MBO niveau met interesse in deze leerstof.

 

7. Prijzen

Deze cursus is vrijgesteld van BTW. Alle op de website vermelde prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke onvolkomenheden. Op de Rit Onderwijsondersteuning heeft het recht deze te corrigeren. Door inschrijver kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

8. Wijzigen en Annuleren

Inschrijvingen kunnen tot 30 dagen voor aanvangsdatum van de training kosteloos worden geannuleerd. Indien de cursus tussen 30 en 7 dagen voor aanvang van de training wordt geannuleerd, blijft 30% van het cursusgeld verschuldigd. Dit in verband met de kosten die dan al gemaakt zijn voor materiaal en zaalhuur. Wordt de cursus binnen 7 dagen voor de cursus geannuleerd, blijft 100% van het cursusgeld verschuldigd. Er is de mogelijkheid om een ander in uw plaats te laten deelnemen. Deelname aan de cursus kan binnen 30 en 15 dagen voor aanvang van de training verzet worden naar een andere datum. Hiervoor is €15,00 administratiekosten verschuldigd. Wordt deelname aan de training binnen 2 weken verzet, dan zullen de administratiekosten €30,00 bedragen. Bij overmacht ( ziekte en sterfgevallen) wordt in overleg de training geannuleerd of kosteloos worden doorgeschoven naar een andere datum.

Bij overmacht voor de cursist (ziekte en sterfgevallen) wordt in overleg de training geannuleerd of kosteloos worden doorgeschoven naar een andere datum.

Bij onvoldoende inschrijvingen heeft verzorger het recht om de cursus te verzetten of te annuleren. Op de Rit Onderwijsondersteuning zal dit tijdig communiceren naar de cursisten.
Bij overmacht voor de cursusgever (feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd) heeft Op de Rit Onderwijsondersteuning het recht om de cursus te verzetten of annuleren.

 

9. Aansprakelijkheid

Verzorger van de training heeft ten opzichte van de cursisten een inspanningsverplichting tot het geven van een informatieve en praktische training. Verzorger kan niet aansprakelijk gesteld voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden, en of schade die hieruit voortkomt. Verzorger is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen voor cursisten door welke oorzaak dan ook; uitgezonderd wanneer er sprake is van schuld of opzet. Aan de informatie op www.alletekstendebaas.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Wegens voortschrijdend inzicht en kwaliteitsverbetering heeft verzorger het recht het cursusprogramma inhoudelijk aan te passen.

 

10. Auteursrecht

Het cursusmateriaal is ontwikkeld door Op de Rit Onderwijsondersteuning en mag niet gedeeld of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzorger van de training. Alle door verzorger in de training aan de cursist verstrekte informatie (Powerpoints, cursusmap en cursusmateriaal) is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist. Het is de cursist niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Op de Rit Onderwijsondersteuning de lesstof en verstrekte documentatie te gebruiken voor een eigen ontwikkelde cursus of training. Er mogen dus ook geen workshops op scholen worden gegeven waar de leerstof en methodiek van Alle Teksten de Baas wordt gedoceerd.
Het copyright en het intellectuele eigendom van het cursusmateriaal berust bij Op de Rit Onderwijsondersteuning.

Er zijn steeds meer grotere onderwijspraktijken in Nederland, waar meer dan 1 Remedial Teacher werkzaam is. Het is niet toegestaan om 1 RT-er naar de cursus te sturen, waarna alle andere RT-ers van een praktijk met de materialen gaan werken. Ook is het niet toegestaan, zoals hierboven aangegeven, workshops aan eigen collega’s te geven. Op de Rit komt tegemoet aan deze RT-ers door een aantrekkelijke korting aan te bieden. Zie hiervoor de website.

Ook op scholen geldt, dat als een daar werkzame RT-er de cursus heeft gevolgd, er geen leerstof en materialen van die cursus overgedragen mogen worden aan andere onderwijsprofessionals. Zie de website voor de mogelijkheden die daar voor zijn gecreëerd.

 

11. Vertrouwelijkheid

Door de trainer worden alle persoonlijke,  bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens en informatie die de trainer ter ore komt tijdens het geven van de training, vertrouwelijk behandeld.

 

12. Klachten

Klachten over de kwaliteit van de training of de trainer dienen binnen 8 dagen na de training schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan onderstaand adres of per email aan cindy@cornelisse.nu  Na die tijd wordt ervan uitgegaan dat cursist geen klachten heeft. Mocht een klacht ingediend worden, zal binnen 2 weken contact opgenomen worden. Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden. Er wordt naar gestreefd om binnen 2 weken tot een gezamenlijke oplossing te komen. Indien het langer dan 2 weken duurt om tot een oplossing te komen, dan wordt de klager zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld; in ieder geval binnen 7 dagen. Indien geen oplossing wordt bereikt kan klager binnen 2 weken een beroep doen op een door Op de Rit aan te wijzen onafhankelijke derde. Als lid van de landelijke beroepsgroep voor RT-ers, de LBRT, zal daar een onafhankelijke derde worden gevraagd. Er wordt naar gestreefd dit onderzoek binnen 4 weken af te ronden en tot een uitspraak te komen. De uitspraak hiervan is bindend voor Op de Rit Onderwijsondersteuning.  Klachten worden bewaard in het klachtenregister van Op de Rit Onderwijsondersteuning. Hierbij is de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens van toepassing. Vijf jaar na de afhandeling van de klacht, wordt deze uit het register verwijderd en worden alle op de klacht betrekking hebbende stukken vernietigd.

 

13.Klantvragen

Vragen van administratieve aard worden binnen 5 dagen beantwoord door Op de Rit Onderwijsondersteuning. Mocht de vraag meer tijd nodig hebben, ontvangt de klant daarover een bericht. De vraag wordt in ieder geval binnen 3 maanden na indienen, beantwoord.

 

14. Contact

Verzorger van de cursus is Op de Rit Onderwijsondersteuning
Quadriviumlaan 49
2408 DD Alphen aan den Rijn
T 0652652300
cindy@cornelisse.nu
www.alletekstendebaas.nl
www.opderit.cc

 

15. In company cursus

Offerte
Voor de In Company cursus kan een offerte worden aangevraagd via de website.

Inschrijving
De aanvrager van de cursus is verantwoordelijk voor de inschrijvingen. Tot 2 weken voor aanvang van de cursus is het mogelijk om de aantallen te wijzigen.

Reiskosten
Er wordt een bedrag van 30 cent per kilometer gerekend tot 100 km van Alphen aan den Rijn. Bij afstanden groter dan 100 km bedragen de kosten 70 cent per km.

Annulering
Bij annulering van een in company cursus tot 30 dagen voor aanvang, worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang wordt 30% van het verschuldigde cursusgeld in rekening gebracht. Tot een 1 week voor aanvang is dat 50%. De cursus gaat door vanaf 6 personen. Als er te weinig deelnemers zijn, heeft Op de Rit het recht de cursus te annuleren of te verplaatsen naar een ander tijdstip.